Đồ Full Thần Bán Tại Lorencia

Việt Long


- Đồ Thần Tại Lorencia
-Ngọc Hiếm
- Bản Chuẩn
- Ổn định, Lâu dài

Bình Minh


- Keep Point
- Exp 9999x

Thiên Việt


- Non Reset
- Ra mắt tháng 10